Kantoorinformatie

Advocatenkantoor Vlasmarkt28 is een eenmanszaak. Elke overeenkomst van opdracht wordt dus met advocaat mr P.M.J.T. Schumans gesloten. Alle werkzaamheden worden door deze advocaat verricht. Het kantoor verricht geen werkzaamheden (bijstand of advies) waarvoor de Wwft van toepassing is.

Vanzelfsprekend is mr. Schumans als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit kantoor voldoet dan ook aan alle normen en eisen die door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld.

Hieronder vindt u verdere informatie die voor u als (toekomstige) cliënt van belang kan zijn. Neem gerust contact met mij op indien u meer wilt weten.

Algemene Voorwaarden

Voor het kantoor gelden de algemene voorwaarden die u heeft ontvangen dan wel nog zult ontvangen en ook hier staan vermeld.

Klachtenregeling

Het kantoor hanteert een interne klachtenregeling bij eventuele klachten van cliënten. De klachtenregeling kan hier worden ingezien.

Beroepsaansprakelijkheid

Mijn kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AIG Europe Limited te Rotterdam. De Stichting Derdengelden is daarin meeverzekerd, alsook andere nevenfuncties. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Vlasmarkt28 is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, zoals ook vermeld in artikel VI van de Algemene Voorwaarden. Voor informatie over de financiële en geografische dekking – conform de polisvoorwaarden – kunt u contact met mij opnemen. Het kantoor heeft tot op heden geen beroep hoeven doen op deze verzekering.

Meldplicht datalekken

Zodra een datalek wordt ontdekt, wordt melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien van toepassing de betreffende cliënt op de hoogte gebracht.

Privacyverklaring

Het kantoor levert diensten aan klanten. Hiervoor heeft het kantoor uw persoonsgegevens nodig. Wat het kantoor met deze gegevens doet, kunt u hier lezen in de privacyverklaring. De privacyverklaring is ook van toepassing op het gebruiken van offline persoonsgegevens, bijvoorbeeld via de telefoon of schriftelijk.

Kantoorhandboek

Op mijn kantoor wordt gewerkt op basis van regels die zijn opgenomen in het kantoorhandboek. Hierin heb ik algemene bepalingen opgenomen over mijn kantoor, de kantoororganisatie, de cliënt-advocaat relatie (intake, uitvoering, afsluiting en kwaliteitsmanagement), de kantoorpraktijk en het archief. Dit kantoorhandboek kan hier worden ingezien.

Waarneming en vervanging

Natuurlijk kan het wel eens voorkomen dat ik niet bereikbaar ben vanwege ziekte, vakanties of andere (bijzondere) omstandigheden. En misschien kunt u niet wachten tot ik weer beschikbaar ben. U kunt in dat geval contact opnemen met mijn waarnemer mr. H. Goedegebure, gevestigd te Middelburg, via telefoon 0118-700276.

Overig

Op verzoek kunt u van mij een berekeningswijze of een gedetailleerde kostenraming ontvangen. Tevens kan ik u een overzicht sturen van de wet- en regelgeving inclusief gedragsregels van de NOvA. Ook voor informatie over nevenactiviteiten kunt u contact met mij opnemen. Tot slot kan ik u informeren op welke wijze belangenconflicten worden voorkomen.

Sollicitaties

Op mijn kantoor is er helaas geen ruimte voor personeel. Dat geldt zowel voor het secretariaat als voor (juridische) medewerkers en studenten. Ook heb ik helaas geen ruimte voor een betaalde of onbetaalde stageplek. Daar kiest het kantoor bewust voor. Het heeft dan ook geen zin om een open sollicitatie te sturen. Uw eventuele mail of brief zal dan ook niet worden bewaard.